Responsive image

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าแรก / ข้อมูลบุคลากร

# ชื่อ-นามสกุล ประวัติ
1 ชื่อ-นามสกุล : นางประกายวัลย์ ไชยพรรค
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511103
Email : dt.prakaywan@surinpeo.go.th
2 ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพร พรอัจฉริยกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : ia.chatuporn@surinpeo.go.th

1