Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


ภารกิจของหน่วยงาน

คณะศธภ.๑๔ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ ศธจ.สุรินทร์

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวสุดา จุลเสวก นางนงลักษณ์ ยุทธสุทธิพงศ์ นางรัตนา ทูลกลาง และนางสาววันกวี พวงเกาะ นักวิชาการศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ ในส่วนของ ศธจ.สุรินทร์ จำนวน ๑๐ เรื่อง โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกคนให้การต้อนรับ รวมทั้งได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๐ แผนงาน ดังนี้

๑. การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๒. การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๔. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑
๗. ติดตามแผน/วิธีการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. ติดตามแผน/วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๙. ติดตามการจัดสรรสื่อเทคโนโลยี “เด็กที่มีความสามารถพิเศษ” ในพื้นที่ และ
๑๐. ติดตามวิธีการดำเนินงานการติดตามการให้ความดูแลเด็กพิการระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
ต่อจากนั้นคณะจาก ศธภ.๑๔ ได้สรุปแผนการดำเนินงานในภาพรวมเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ ศธจ.สุรินทร์ เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ นางวิมลมาลย์ รินไธสง กล่าวขอบคุณ และนำเยี่ยมชมสำนักงาน

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรอาชีพต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม

           เมื่อวันที่ 17 กรฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานวิจัยและหลักสูตร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรอาชีพต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม" ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดำเนินการโดยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวิจัยและหลักสูตร คือ นางวันดี สุขชีพ ,นางสาวเมธาวี ติณานันท์ และนายวัชรพงษ์ วันดี โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจาก สพท. ,กศน. ,โรงเรียนสาธิต มรภ. ,อุดมศึกษา และอาชีวศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30 คน
           
           โดยมีวัตถุประสงค์
                1.เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัด
                2.เพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
                3.เพื่อทดลองใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
                4.เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
                5.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวโหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/b1xji

นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ : ภาพ/ข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานโครงการสภากาแฟประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ในโอกาสนี้ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะ ในนามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุม พบปะเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานองค์กรเอกชน ประธานชมรม ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานองค์กรอิสระ ฯลฯ

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยได้พิจารณาในประเด็นกิจกรรม และแนวทางการจัดกิจกรรมของลูกเสือในแต่ละหน่วยงาน

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ประชุมเตรียมรับการติดตามการลงพื้นที่ดำเนินงานตามภารกิจ จาก ศธภ.๑๔

วันนี้ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ กำหนดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.๑๔ ในส่วนของ ศธจ.สุรินทร์ จำนวน ๑๐ แผนงาน

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และวางพวงมาลากล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์


ในโอกาสนี้ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำคณะข้าราชการไปร่วมในพิธี ได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ๑๕ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มคลิ๊กที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

          วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. ที่ผ่านมา ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วย ซึ่งมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะผู้ประสานงานและบูรณาการแทนกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการ

          โดยมีหลักการสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นแผนแม่บทที่มีความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสุรินทร์บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง โดยมุ่งพัฒนาตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ การศึกษาภายในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบโจทย์การศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

          มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนผู้เชี่ยวชาญระดับสูงหลากหลายสถาบันการศึกษาเป็นวิทยากร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา และองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพกว่า ๑๒๐ คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนสู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/b1b2e

นายชัดเจน  ณรัตน์คณาสิริ : ภาพ/ข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ศธจ.สุรินทร์

          วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ สายที่ ๑ ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ ที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสิ้น ๗๐ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

          โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (กศจ.) ดำเนินการจัดพิธี มีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นประถมาภรณ์ (ป.ม) บุรุษ จำนวน ๖๖ ราย และสตรี จำนวน ๔ ราย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะ กศจ. คณะอนุ กศจ. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี

          ดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่ http://gg.gg/anvbq

ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ  ศึกษานิเทศก์ : ภาพุถ่าย
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมผ่านระบบ Conference “การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ”

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านช่องทาง www.obec.tv และ www.youtube.com โดยการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค มีศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มใน ศธภ. ศธจ. และ สพท. ผอ.โรงเรียนทั่วประเทศ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประชุม

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ประชุมวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบาย งานการศึกษาเอกชน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงเรียนพระกุมาร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ และที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะได้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC TV๒ OBEC Channel เว็บไซต์ และ OBEC Channel on facebook

เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารและดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนเอกชนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมดำเนินรายการ ตามประเด็น แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/โรงเรียนคุณธรรม/การประกันคุณภาพ การบริหารสถานศึกษา ระบบสารสนเทศสถานศึกษา สวัสดิการครู การบริหารจัดการครูและนักเรียนต่างชาติ ตลอดจนเครือข่ายประสานงานการศึกษาเอกชน

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุม ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) " ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระกุมาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน อันได้แก่ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล, โรงเรียนสุรินทรศึกษา, โรงเรียนแงงกวง, โรงเรียนพระกุมาร, โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา, โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น, โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา, โรงเรียนปี ติธรรมานุสรณ์ และโรงเรียนเทศบาล3 "เทศบาลอนุสรณ์"
โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล (ศึกษานิเทศก์) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นางวันดี สุขชีพ, นางชนัดดา เศลาอนันต์, นายพิษณุ ชินชนะ และนายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ

          ซึ่งเป็นโครงการการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่ง 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ในการนี้สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดสุรินทร์ทุกสังกัดได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ ศักราช 2551 สู่การปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว

          ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการประสานงานและบูรณาการการจัดการศึกษาระดับจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยใช้เครื่องมือประเมินตรวจสอบเอกสารหลักสูตรสถานศึกษารูปแบบ CIPP Model...

          ดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่ http://gg.gg/anvuw

นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ : ภาพ / ข่าว


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ในโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ แม่ชี นักบวช และผู้นำศาสนา ที่มาเข้ารับบริการตรวจ รักษา และผ่าตัดตา ตามโครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งหน่วยแพทย์เฉพาะทางของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยได้ออกบริการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งหน่วยแพทย์เฉพาะทางของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยจัดขึ้น เพื่อให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้แก่พระภิกษุ แม่ชี นักบวช (ผู้นำศาสนาทุกศาสนา) ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๓-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะเดินทางจากสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุม “สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ”

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุม “สานพลังการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศ” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกฐาพิเศษ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น ๑ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

โดยการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” การนำเสนอเรื่อง “แผนการปฏิรูปประเทศ” และการนำเสนอเรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา"

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเสวนาเรื่อง “การปรับทิศทางการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปของประเทศไทย” โดยนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.  พร้อมด้วยคณะ และประเด็นเสวนาเรื่อง “สานพลังปฏิรูปประเทศจากมุมมองของผู้ปฏิบัติ” โดย นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการ สพม.เขต ๙ พร้อมด้วยคณะจากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยจากภูมิภาคต่าง ๆ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ร่วมใจทำบุญสำนักงาน สืบสานความดี บนวิถีพอเพียง ครั้งที่ 1

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ,เจ้าหน้าที่ในสำนักงานและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมใจกันทำบุญสำนักงาน "สืบสานความดี บนวิถีพอเพียง ครั้งที่ 1" เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความสงบสุขแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน...


          ภาพ/ข่าว : ไลน์ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ,ศน.วันดี สุขชีพ
          รายงานข่าว : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ"พัฒนาเครือข่ายแกนนำในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่" ในสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี (ชั้น 9) โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำ นักเรียน/นักศึกษา เป็นต้นแบบในการส่งเสริมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่

         

          ภาพ/ข่าว : ไลน์ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร
          รายงานข่าว : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ"เสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.เมือง จ.สุรินทร์

         

          ภาพ/ข่าว : ไลน์ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ร่วมประชุมโครงการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมโครงการ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน" นำโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะอนุฯ ณ ห้องประชุมรัตนสยาม โรงแรมทองธานินทร์ จังหวัดสุรินทร์

          ภาพ/ข่าว : ไลน์ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร และ เว็บไซต์ https://www.gotoknow.org/posts/350377


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครู เด็กปฐมวัย School maping จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครู เด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และจัดทำแผนที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย (School mapping) จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้จัดอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยมีนายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อิสรีย์ ศิริสรณ์ เป็นวิทยากรให้การอบรม

ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานบูรณาการประสานฐานข้อมูลการศึกษามาดำเนินการให้เป็นระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน ตลอดทั้งขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด จะต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ ได้แก่ ผู้ดำเนินการ วิทยากร ระบบฐานข้อมูล เจ้าของข้อมูล และผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะต้องมีเสถียรภาพ ทันสมัย และรองรับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคต

ในขณะที่ ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) เพื่อให้บรรลุสามวัตถุประสงค์หลัก ๘ กิจกรรม ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครู เด็กปฐมวัย การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษา เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ ในการดำเนินการตามกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ อันจะนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อไป

School Mapping เป็นการกำหนดจุดพิกัดโรงเรียนลงไปในแผนที่ ที่มีข้อมูลสารสนเทศใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาองค์รวม จึงคาดว่าการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์จะมีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ มีการผลักดันนโยบายชาติสู่การปฏิบัติ สร้างเสถียรภาพสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศไทยสืบไป

วราภรณ์ บุญเจียม : ที่มา/แหล่งข่าว
ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ : กราฟฟิก/อุปกรณ์ข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการ School mapping จังหวัดสุรินทร์ ศธจ.สุรินทร์

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในนามคณะกรรมการและเลขานุการ ตามคำสั่งที่ ๘๐๙/๒๕๖๑ ได้เชิญคณะกรรมการฯ เพื่อทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครู เด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และจัดทำแผนที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย (School map) จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสารพัดช่าง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความราบรื่น โดยได้กำชับคณะกรรมการทุกฝ่ายทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ต่อไป

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด