Responsive image

ข่าวประกาศ


ข่าวประกาศ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ในนามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สพม.เขต ๓๓, สพป.สุรินทร์ เขต ๑, ๒, ๓ และโรงเรียนสิรินธรจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี ตลอดจนเห็นความสำคัญและความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โดยจัดขึ้น ณ โดม โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิด วางพานพุ่มดอกไม้ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการศูนย์อาเซียน ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/เอกชน ตลอดจนผู้มีเกียรติ และนักเรียนร่วมงานจำนวนมาก

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน ประชุมพิจารณาประเด็นการจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์จังหวัด และพิจารณางานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ภายในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยพิจารณารายละเอียดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ลิงค์สำรอง 24 วิชาเอก

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์)

        ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

ติดตามได้ที่ลิงก์ http://gg.gg/bimi5

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

คำสั่ง กศจ.สุรินทร์ ที่ 15/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ลิงค์สำรอง : ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สพม.33


รายละเอียด

สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2561

กศจ.สุรินทร์
สรุปยอดการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 8,324 คน
เว็บไซต์ http://www.web.surinpeo.go.th/
เฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/surinpeo

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

สถิติ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2561


รายละเอียด

หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
(สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
      1.ข้าราชการครูที่มีความประสงค์สมัครสอบทำบันทึกข้อความขออนุญาติผู้อำนวยการโรงเรียน
      2.โรงเรียนส่งหนังสือ ต่อไปยัง สพท. ต้นสังกัด
      3.สพท. ต้นสังกัด ส่งหนังสือมายัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

แก้ไขประกาศและบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

แก้ไขประกาศและบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561  ลิงค์ดาวน์โหลด

รายละเอียด

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

          มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค  ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ใน ๖ ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  ๓ ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับประถมศึกษา  สามารถสมัครได้ที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
ระดับมัธยมศึกษา  สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
          และขอเชิญชมการประกวดรอบสุดท้าย ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนและผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าประกวดในระดับภาค ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๒
โทร ๐๔๔-๒๕๒๐๙๐ หรือ ๐๘๙-๖๒๒๑๙๐๙  โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่
WWW.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่สอง  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียด

คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงงานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และได้จัดส่งคู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
รายละเอียด

แบบสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการด้านไอซีทีของกระทรวงศึกษาธิการ

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา ตอบแบบสำรวจ

"เรื่อง ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT"

          โดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามลิงค์ที่แจ้งต่อไปนี้

http://www.ops.moe.go.th หรือ
http://gg.gg/poll_planMOE หรือ
http://gg.gg/poll_researchMOE หรือ
http://gg.gg/poll_planperson หรือ
http://surinpeo.go.th

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร./โทรสาร 044-511013, 044-511014
          เมล์ : surinpeo.web@gmail.com

รายละเอียด

ยกเลิกระเบียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ที่ศธ ๐๔๒๕๐/๑๒๐๐   ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ จำนวน ๒ โรงเรียน เกิดความเสียหายเนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดจนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ มาเพื่อแจ้งหน่วยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบ และเพื่อมิให้รับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ ทั้งนี้สามารถดาวโหลดสำเนาหนังสือได้ที่ htt://ops.sueksa.go.th  หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน และสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการปฏิบัติราชการ พบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานโครงการ กล่าวต้อนรับ และมอบป้ายสภากาแฟให้กับส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับเป็นเจ้าภาพในครั้งถัดไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงพยาบาลสุรินทร์

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ศธจ.สุรินทร์เรียกรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ ได้เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ ราย แยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๖ ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๓ ราย มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการ และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น

เพื่อนำนโยบายของรัฐบาล ตามกรอบหลักการพัฒนาประเทศ ๑๐ เรื่อง ได้แก่ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กลไกการบริหารราชการ รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และรู้งานตามภารกิจของส่วนราชการ ไปประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (รวม กทม.) และภาคใต้ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ไชยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและแจ้งนโยบาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกว่า ๓,๐๐๐ คนเข้าประชุม

ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ศึกษานิเทศก์ : ถ่ายภาพ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

(แก้ไข) หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2561

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับประเทศ  ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิการยน 2560 ให้ใช้ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 แทนรายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

     ทั้งนี้  ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด